Huisregels

Door het kopen van een toegangsbewijs of bezoeken van Berkel Beeft, gaat u akkoord met onze huisregels welke hieronder staan:

Algemeen

–  Het terrein is slechts te betreden als u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs.

 – Het toegangsbewijs kan door de organisatie ongeldig worden verklaard mocht er sprake zijn van zwarthandel of het niet naleven van andere bepalingen uit  deze algemene voorwaarden.

 – Het gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende of geestverruimende middelen is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt u overgedragen aan de politie. Wij willen benadrukken dat softdrugs tevens niet toegestaan zijn.

 – Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is ten strengste verboden.

 – Wildplassen is verboden en daar zal streng tegen worden opgetreden, er zijn voldoende toiletblokken aanwezig op het evenemententerrein.

 – Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd.

 – In geval van het opzettelijk vernielen van onze eigendommen, zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie, en wordt de toegang tot het terrein u ontzegd.

 – De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie van Berkel Beeft geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement te ontlasten door gehoorbescherming te dragen.

 – Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd.

 – Voor het afnemen van alcoholische dranken bij de bars is de bezoeker verplicht een bandje te dragen. Deze wordt bij binnenkomst versterkt aan personen met de leeftijd vanaf 18 jaar.

 – Betaling van consumpties kan alleen d.m.v. de door de organisatie verstrekte consumptiemunten.

 – Consumptie munten worden niet terug genomen, deze zijn alleen tijdens het evenement geldig.

 Toegang tot het evenement:

– Bij de entree wordt u door de beveiligingsdienst gefouilleerd. Indien men hieraan geen medewerking verleent, wordt de toegang tot het terrein ontzegd.

 – U bent te allen tijde verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatie plicht (legitimatie in de vorm van een originele identiteitskaart, paspoort of een rijbewijs). Voor naleving van het beleid zal er om een geldige legitimatie gevraagd worden. De minimum toegangsleeftijd voor Berkel Beeft 2018 is vastgesteld op 16 jaar.

 – Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drugs of overmatig drankgebruik te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal je de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs.

 – Rondom het evenemententerrein heerste een samenscholingsverbod, waarop de politie en beveiliging controleren.

 – Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein: huisdieren, fietsen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens, deodorant, parfum, paraplu’s en ter plekke door de organisatie aangegeven gevaarlijke voorwerpen.

 – Het is verboden diefstal of discriminerende opmerkingen te maken.

 – Het is verboden door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.

 – Het is verboden geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

 Aansprakelijkheid

Wanneer door onvoorziene omstandigheden het festival geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van het festivalterrein, kan de organisatie van Berkel Beeft hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan het evenement. In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren. Als compensatie van de gemaakte kosten door de bezoeker zoals bonnen en tickets, zal restitutie van de gemaakte kosten te allen tijde uitgesloten zijn.

 Media voorwaarden

 Tijdens het evenementen wordt gefilmd en gefotografeerd. Als u het evenemententerrein betreed gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of  geluidsopnamen maakt van u en deze eventueel verspreidt via alle mogelijk mediavormen.

 Mocht u professionele opnames/foto’s willen maken dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de organisatie.

 Het is toegestaan om tijdens het evenement fotoapparatuur mee naar binnen te nemen. Hieronder wordt verstaan: digitale fotocamera’s met een normale lens, telefoons met een fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Er zal door de organisatie van Berkel Beeft foto’s gemaakt worden die later terug te vinden zijn op onze facebookpagina en/of website.

Aanwijzingen

 Aanwijzingen van medewerkers van organisatie evenals politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

 Medewerkers van organisatie evenals de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

 Eigendommen Berkel Beeft

 Het is verboden eigendommen van Berkel Beeft mee te nemen buiten het terrein, gebeurt dit wel, dan beschouwen wij dit als diefstal en wij zullen hiervoor dan gepaste maatregelen treffen. Bij beschadiging van onze eigendommen en/of eigendommen van derden in de directe omgeving van het Berkel Beeft terrein bent u aansprakelijk voor de reparatie – en/of vernieuwingskosten.

 Medicijngebruik

 Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen op Berkel Beeft. Op voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van originele bijsluiter. Tevens moet aangetoond kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden. Mocht het gebruik door de organisatie in twijfel worden getrokken dan zijn zij bevoegd de medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

 Promotie/handel in goederen

 Het is verboden om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of poster op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

Het is verboden in of rond Berkel Beeft goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie van Berkel Beeft.